Truy cập nội dung luôn
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆNVĂN HÓA XÃ HỘI VĂN HÓA XÃ HỘI

QUẬN THANH XUÂN TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” NĂM 2023
Ngày đăng 03/01/2023 | 10:02  | Lượt xem: 24

Ngày 29/12/2022, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” quận Thanh Xuân ban hành Kế hoạch số 311/KH-BCĐ về nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2023 trên địa bàn quận.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm tiếp tục phát triển phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (Phong trào) đi vào chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, thiết thực; tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng, phát triển con người Việt Nam toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, bảo đảm sự phát triển bền vững, hội nhập quốc tế và bảo vệ Tổ quốc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030.

Cùng với đó, giữ vững và phát huy những kết quả đạt được năm 2022, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2023 tiếp tục triển khai bài bản, đồng bộ nhằm phát triển phong trào hiệu quả hơn nữa để xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú, góp phần phát triển kinh tế, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận Thanh Xuân. Nâng cao hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy Đảng, hiệu lực quản lý của các cấp chính quyền, vai trò chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo phong trào ở các cấp; sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ Quận tới cơ sở; phát huy ý thức, tự giác của cán bộ, người dân và vai trò tự quản của cộng đồng; tạo cơ chế hoạt động đồng bộ để phong trào phát triển mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, đổi mới công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát từ quận đến cơ sở; tập trung nâng cao chất lượng bình chọn, xét tặng các danh hiệu thi đua “Gia đình văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa”,… để các danh hiệu này thực sự là những điển hình văn hóa trong công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Tổ chức tuyên truyền, vận động các tổ chức, đơn vị và toàn thể Nhân dân trên địa bàn tham gia thực hiện, tạo những chuyển biến mạnh mẽ trong nếp sống, ứng xử, giao tiếp của người Hà Nội.

Ban Chỉ đạo quận giao các phòng, ban, đơn vị có liên quan đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu Thành phố giao về xây dựng các danh hiệu văn hóa năm 2022 có hiệu quả, chất lượng, cụ thể:

- Tỷ lệ hộ gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu “Gia đình văn hoá”: 88%;

- Tỷ lệ tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu “Tổ dân phố văn hoá”: 75%;

- Tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doạnh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa hàng năm (tính trên tổng số đăng ký): 70 - 73 %;

- Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ phường được công nhận “đạt chuẩn đô thị văn minh” đạt từ 40% trở lên trên tổng số phường toàn quận; trong đó, UBND quận đã lựa chọn xây dựng 05 phường thực hiện theo lộ trình (Thanh Xuân Bắc; Kim Giang; Thanh Xuân Nam; Phương Liệt; Hạ Đình).

Để hoàn thành chỉ tiêu trên, Ban Chỉ đạo quận yêu cầu việc tổ chức triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” bằng nhiều hình thức, thiết thực, hiệu quả, phù hợp; lồng ghép với các nội dung, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị. Gắn kết nội dung của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; mô hình Tổ dân phố văn hóa “5 không” và các phong trào khác của địa phương, đơn vị...

Phòng Văn hóa và Thông tin quận
Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 2307
Lượt truy cập trong tuần: 9479
Lượt truy cập trong tháng: 471
Lượt truy cập trong năm: 31548
Tổng số truy cập: 1786412