Truy cập nội dung luôn
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆNVĂN HÓA XÃ HỘI VĂN HÓA XÃ HỘI

UBND quận Thanh Xuân triển khai thực hiện một số nội dung Nghị định số 13/2021/NĐ-CP của Chính phủ
Ngày đăng 18/10/2022 | 15:30  | Lượt xem: 32

Thực hiện Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ về “Quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi”

Theo đó, UBND quận Thanh Xuân yêu cầu các đơn vị liên quan và UBND 11 phường thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

  1. Công tác thông tin, tuyên truyền

          - Đổi mới công tác giáo dục, tuyên truyền, phố biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt là các nội dung tại Nghị định số 13/2021/NĐ-CP của Chính phủ; gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; giáo dục cho thanh niên, học sinh trong các cơ sở giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, cống hiến vì lợi ích của cộng đồng, xà hội; ý thức xây dựng và bảo vệ Tô quốc.

         - Đa dạng hóa các hình thức, phương tiện truyền thông giáo dục đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử cho thanh niên, học sinh trong gia đình, nhà trường và xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2022 về tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường; chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục trên không gian mạng.

         - Vận động, thu hút thanh niên tự giác, tích cực thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của bản thân trong việc tự học tập, rèn luyện để nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc, thể lực, giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh, gìn giữ bản sắc, truyền thống văn hóa, chuẩn mực đạo đức của Việt Nam.

         2. Tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao vui chơi, giải trí phù hợp với xu hướng, nhu cầu, sở thích của thanh niên và tình hình thực tế tại địa phương; hỗ trợ xây dựng và phát triển các câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, sáng tạo thấm mỹ trong thanh niên; lồng ghép các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao trong các sự kiện, ngày lễ, ngày hội, ngày truyền thống của địa phương, cơ sở giáo dục và cơ sở giáo dục nghề nghiệp để khuyến khích, thu hút thanh niên, học sinh tham gia.

         3. Tăng cường đầu tư, khuyến khích, đẩy mạnh xã hội hóa phát triển hệ thống các cơ sở văn hóa vui chơi, giải trí cho thanh niên, học sinh, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

         4. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở tổ chức hoạt động tập luyện, thi đấu thể dục thể thao, biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, vui chơi giải trí dành cho thanh niên, học sinh, sinh viên thực hiện đảm bảo các quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên môn, đảm bảo về vệ sinh, an toàn, sức khỏe và phòng, chống văn hóa phẩm độc hại ảnh hưởng tiêu cực đối với việc giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa của thanh niên và học sinh, sinh viên.

         5. Sơ kết, tổng kết hằng năm về việc thực hiện chính sách phát triển các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao đối với thanh niên gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương; tuyên dương, khen thưởng các gương tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến có nhiều đóng góp cho việc phát triển phong trào văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao dành cho thanh niên.

UBND quận đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận phối hợp thực hiện; yêu cầu các đơn vị liên quan và UBND 11 phường bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thành phố và Quận nghiêm túc tổ chức thực hiện; báo cáo tình hình triển khai về UBND quận (qua phòng Văn hóa và Thông tin để tổng hợp, báo cáo Quận theo quy định)./.

UBND Quận Thanh Xuân
Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 269
Lượt truy cập trong tuần: 2291
Lượt truy cập trong tháng: 3046
Lượt truy cập trong năm: 364582
Tổng số truy cập: 1737547